Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees voordat je je inschrijft als speler van www.pokemongym.nl (hierna "Pokemongym.nl") deze voorwaarden aandachtig door. Door Pokemongym.nl te spelen, wordt je geacht akkoord te zijn met deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 27-03-2020.

Artikel 1. Inhoud van het spel
1.1 Pokemongym.nl is niet verantwoordelijk voor het gedrag van Crew-leden aan wie de eigenaar bevoegdheden heeft toegekend om het spel mede te beheren.
1.2 Kopiëren, verspreiden en elk gebruik van deze materialen voor andere doeleinden dan het spelen van het spel, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pokemongym.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regels van dwingend recht.
1.3 Deze materialen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in het kader van de Website. Zij worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen zijn uitsluitend ter informatie en verstrooiing bedoeld, en aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend.
1.4 Pokemongym.nl is gerechtigd op elk moment, ook tijdens een eventueel lopende ronde, de website aan te passen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
1.5 Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de website aan kan tasten. Bij misbruik mag Pokemongym.nl een sanctie opleggen.

Artikel 2. Aanmelding voor het spel
2.1 Om mee te doen aan het spel, moet je je eerst aanmelden. Als je jonger bent dan viertien jaar, dan verklaar je toestemming van je ouders te hebben om je aan te mogen melden. Pokemongym.nl is zonder opgaaf van redenen gerechtigd je aanmelding te weigeren.
2.2 Als je aanmelding is gelukt, krijg je toegang tot je account via je gekozen wachtwoord.
2.3 Je wachtwoord moet je geheim houden. Pokemongym.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt vanaf jouw account, onder jouw verantwoordelijkheid en risico gebeurt. Heb je het vermoeden dat een onbevoegd iemand het wachtwoord in handen heeft gekregen, wijzig dan zo snel mogelijk je wachtwoord en/of neem dan zo snel mogelijk contact met Pokemongym.nl op via de Helpdesk. Pokemongym.nl zal dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 3. Spelen van het spel
3.1 Je bent verplicht je aan deze voorwaarden te houden en je bent tevens verplicht om naar de instructies van de crew luisteren.
3.2 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van hulpmiddelen zoals scripts, bots of plugins die je een oneerlijk voordeel kunnen geven ten opzichte van andere deelnemers. Het is tevens niet toegestaan om enige beveiliging van de website te omzeilen of buiten werking te stellen. Bij misbruik mag Pokemongym.nl een sanctie opleggen.
3.3 Het is verboden misbruik te maken van fouten of onvolkomenheden van het spel of de website. Het is tevens verboden deze op openbare fora te melden of te delen met anderen zonder toestemming van Pokemongym.nl. Bij iedere schending van dit artikel mag Pokemongym.nl de eventuele schade die gemaakt is ten gevolge hiervan opeisen bij je.
3.4 Het is niet toegestaan om meer dan één account te hebben en om met meerdere mensen op één account te spelen. Een account is persoonsgebonden en iedere speler heeft recht op maximaal één account.
3.5 Bij een gebleken overtreding van deze voorwaarden zijn de eigenaar en de crewleden gerechtigd een sanctie op te leggen.
3.6 Sancties kunnen, afhankelijk van de ernst en de frequentie van de overtredingen, lopen van een waarschuwing tot inbeslagname van gold, credits of andere in het spel verdiende bezittingen, tot permanente uitsluiting van de website. Pokemongym.nl kan je (gebruikers)naam vermelden op de website met daarbij de overtreding en de opgelegde sanctie.
3.7 Pokemongym.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onterechte sancties opgelegd door de crew.

Artikel 4. Bijdragen op de website
4.1 Pokemongym.nl geeft je gelegenheid om via een chat, berichtendienst, forum en andere middelen berichten te plaatsen voor of te versturen aan anderen, en om informatie en afbeeldingen op te nemen in een profiel van jezelf (samen: Bijdragen).
4.2 Je bepaalt zelf (behoudens het onderstaande) welke bijdragen je wilt publiceren en waar en wanneer. Pokemongym.nl is je echter geen enkele vergoeding verschuldigd voor de materialen die je op deze website publiceert. Je geeft hierbij Pokemongym.nl een niet-exclusieve licentie om je bijdragen op elke manier te publiceren op de website. Daaronder valt tevens het recht om bijdragen te wijzigen en/of in te korten. Je ziet hierbij af van enig recht op naamsvermelding bij publicatie op de website. Je verklaart daarbij tevens dat je alle rechten hebt om de materialen te verspreiden en vrijwaart Pokemongym.nl van aanspraken van derden die verband houden met door jou geplaatst materiaal.
4.3 Het is niet toegestaan om in bijdragen
• Hyperlinks op te nemen naar externe sites met kwaadaardige inhoud (zoals overmatige popups, virussen of spyware) en concurrerende websites;
• Bedreigende, onjuiste, smadelijke, aanstootgevende, pornografische, discriminerende of haatzaaiende informatie op te nemen;
• Piramidespelen, kettingbrieven, commerciële, charitatieve of ideële boodschappen op te nemen;
• De indruk te wekken dat je van de crew van Pokemongym.nl bent;
• Materiaal op te nemen dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval valt het opnemen van afbeeldingen of hyperlinks daarnaar zonder toestemming van de rechthebbenden;
• Materiaal op te nemen dat onevenredig veel belasting voor de systemen van Pokemongym.nl vergt.
4.4 Mocht Pokemongym.nl een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat een bijdrage in strijd is het bovenstaande of met de wet, dan heeft Pokemongym.nl eenzijdig het recht om deze te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Bovendien mag Pokemongym.nl een sanctie opleggen. Pokemongym.nl hoeft hierover geen overleg te voeren met jou.
4.5 Je vrijwaart Pokemongym.nl van aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door jou aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
4.6 Bij een ernstig vermoeden van misbruik van de website of het spel is Pokemongym.nl gerechtigd je privéberichten te lezen in het kader van onderzoek naar zulk misbruik. Pokemongym.nl zal informatie die hij in deze privéberichten aantreft, zo veel mogelijk geheim houden en niet publiceren of gebruiken voor andere doelen dan maatregelen tegen het misbruik. Pokemongym.nl is echter wel gerechtigd de privéberichten te overhandigen aan opsporingsdiensten of te gebruiken in het kader van een gerechtelijke procedure in verband met zulk misbruik.

Artikel 5. Forumregels
5.1 Er gelden de volgende standaard forumregels.
A) Het is niet toegestaan om in je berichten anderen van onrechtmatig gedrag te beschuldigen. Dit betekent dat als je iemand ergens van verdenkt, je dit dient te melden aan iemand van de crew. Voorzie je melding van voldoende bewijs; valse beschuldigingen worden niet getolereerd.
B) Het forum is onder andere bedoeld als naslagwerk. Om te zorgen dat dit naslag bruikbaar en overzichtelijk blijft en om ergernissen te voorkomen, dien je de volgende zaken in acht te nemen:
• Kijk voordat je een topic opent of jouw vraag of opmerking al een keer eerder geplaatst is.
• Plaats een nieuw topic altijd in het daarvoor bestemde forum gedeelte.
• Voel je niet verplicht te antwoorden op ieder topic dat voorbij komt. Reageer alleen als je daadwerkelijk meent een relevante bijdrage te leveren.
C) Andere websites promoten op het forum zonder toestemming wordt beschouwd als spam en kan worden bestraft met het ontnemen van de toegang tot het spel en verwijdering van het account.
D) Het forum is niet bedoeld om andere leden of teams de oorlog te verklaren.

Artikel 6. Credits kopen
6.1 In je account in het spel kun je via diverse betaalsystemen Credits kopen.
6.2 Omdat Credits meteen na aankoop in het spel te gebruiken zijn, heb je geen recht op ontbinding van de aanschaf krachtens art. 7:46i BW.
6.3 Bij problemen bij het bestellen van Credits kun je contact opnemen met de crew met behulp van de helpdesk. Vermeld altijd een aantal gegevens: tijdstip, uitleg van het probleem, het gebruikte telefoonnummer en andere relevante gegevens.
6.4 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de prijzen op Pokemongym.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Pokemongym.nl heeft het recht de prijzen op elk moment te wijzigen.

Artikel 7. Prijzen
7.1 Prijzen en hun weergeven (winkel)waarde worden door Pokemongym.nl bepaald en mogen op ieder tijdstip gewijzigd worden.
7.2 Prijzen kunnen indien gewenst in contanten worden uitbetaald, maar Pokemongym.nl beslist hier over.
7.3 Iedere persoon mag slechts één prijs per ronde winnen, tenzij staat aangegeven dat dit niet het geval is. Als een persoon meer dan n prijs wint, krijgt hij of zij de prijs met de hoogste waarde. De overgebleven prijzen worden uitgereikt aan spelers die hier het meeste recht op hebben.
7.4 Pokemongym.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling of het verzenden van de toegekende prijzen.
7.5 Pokemongym.nl is tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen in het drukwerk op de verpakkingen.

Artikel 8. Verwerking van persoonsgegevens
8.1 Pokemongym.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt.
8.2 Pokemongym.nl spant zich in om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, maar realiseer je dat andere belangen, zoals bijvoorbeeld de vrije meningsuiting of het opsporen van illegale activiteiten, in sommige gevallen boven je recht op privacy kunnen gaan.
8.3 Bij registratie vraagt Pokemongym.nl je om bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam en een werkend e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij je daar apart toestemming voor hebt gegeven of deze verstrekking noodzakelijk is voor het normale gebruik van de website door jou. Het e-mailadres kan door Pokemongym.nl worden gebruikt om je berichten over de website te sturen. In ieder bericht wordt de mogelijkheid geboden om je af te melden. Voor de zending van andere commerciële e-mailberichten zal Pokemongym.nl eerst je expliciete toestemming vragen.
8.4 Pokemongym.nl houdt algemene bezoekgegevens bij, onder meer om valsspelen en misbruik te detecteren. Hieronder vallen gegevens zoals het IP-adres van de computer die een pagina op de website opvraagt, de eventuele gebruikersnaam het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.
8.5 Pokemongym.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegezonden, zodat verschillende opvragingen van pagina's van de website kunnen worden gecombineerd en het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
8.6 Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens die op jou betrekking hebben. Neem hiervoor contact op met Pokemongym.nl via de helpdesk.
8.7 Indien een bijdrage een aantasting vormt van jouw privacy, zal meestal in eerste instantie worden overgegaan tot anonimisering. Pokemongym.nl hoeft bijdragen niet te verwijderen van de website, tenzij je een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen.
8.8 Voor het kopen van Credits maakt Pokemongym.nl gebruik van betaaldiensten van derden. Pokemongym.nl heeft geen controle over het privacybeleid van deze derden. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring van deze betaaldiensten.

Artikel 9. Onderhoud en storingen
9.1 Pokemongym.nl heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Pokemongym.nl zal je indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Pokemongym.nl is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
9.2 Pokemongym.nl heeft het recht de website, het spel en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Pokemongym.nl proberen je daarvan op de hoogte stellen. Omdat deze website en het spel door meerdere deelnemers worden gebruikt, is het niet mogelijk om alleen voor jou van een bepaalde aanpassing af te zien. Pokemongym.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing.
9.3 In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld storingen in de telecommunicatie-infrastructuur of gebreken in de prestaties van de payment provider, waarbij door een van buitenaf komende oorzaak de nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van Pokemongym.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
9.4 Pokemongym.nl zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Pokemongym.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Pokemongym.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor welke schade dan ook.
10.2 Pokemongym.nl noch haar hulppersonen zijn aansprakelijk voor enige indirecte schade die jij of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
10.3 Je vrijwaart Pokemongym.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.
10.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Pokemongym.nl.
10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade binnen twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Pokemongym.nl meldt.

Artikel 11. Duur, opschorting en beëindiging
11.1 Partijen gaan deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Je mag de overeenkomst op elk moment opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. In geval van opzegging in het kader van een sanctie mag Pokemongym.nl met onmiddellijke ingang opzeggen.
11.2 Na opzegging mag je de website en het spel niet langer gebruiken. Je account wordt opgeheven en alle Credits en andere in het spel verdiende goederen die bij het account horen, worden verwijderd. Pokemongym.nl mag je bijdragen verwijderen maar is daartoe niet verplicht.
11.3 In geval van opzegging blijven de volgende verplichtingen bestaan voor zolang als Pokemongym.nl redelijkerwijs op het voortbestaan daarvan aanspraak kan maken: de licentie van artikel 4 en de regeling omtrent aansprakelijkheid van artikel 10.
11.4 Pokemongym.nl is gerechtigd om haar verplichtingen jegens jou op te schorten als het vermoeden bestaat dat jij in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat Pokemongym.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 12. Wijzigingen van de overeenkomst
12.1 Pokemongym.nl heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking vijftien dagen na publicatie daarvan op de website. Wijzigingen van artikel 3 en 4 treden in werking bij de eerstvolgende spelronde. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
12.2 Als je een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wilt accepteren, moet je de overeenkomst opzeggen voordat of zo snel mogelijk nadat de wijziging of aanvulling in werking treedt. Je mag de website dan niet langer gebruiken. Door de website te gebruiken na inwerkingtreding geef je aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
12.3 Eventuele door jou aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen jou en Pokemongym.nl afgesproken is.
12.4 Pokemongym.nl is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de website van haar overneemt.
12.5 Informatie en mededelingen op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en deze overeenkomst prevaleert deze overeenkomst.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
13.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden gestalte wordt gegeven.
13.4 Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
13.5 Bij elektronische communicatie met Pokemongym.nl geldt de door Pokemongym.nl ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij jij kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.
13.6 Pokemongym.nl is te allen tijde gerechtigd hulppersonen aan te wijzen om naleving van deze voorwaarden te controleren en eventueel sancties op te leggen. De bepalingen uit deze voorwaarden over Pokemongym.nl gelden ook voor deze hulppersonen, tenzij uit de strekking van de bepaling anders blijkt.
13.7 Je zult Pokemongym.nl in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in je naam-, adres- of contactgegevens die voor Pokemongym.nl relevant kunnen zijn.

Definities
De in dit document met een beginhoofdletter geschreven termen hebben de volgende betekenissen:
1) Credits: punten die spelers kunnen aanschaffen en kunnen verbruiken om bepaalde acties op de website kunnen verrichten.
2) Bijdragen: alle teksten, afbeeldingen en andere materialen die door anderen dan Pokemongym.nl op de website worden geplaatst.
3) Crew: de personen, inclusief de eigenaar, die bevoegdheden bezitten tot het beheer van de website.
4) Crewlid/-leden: een persoon die van de eigenaar bevoegdheden toebedeeld heeft gekregen tot het beheer van de website.
5) Helpdesk: een onderdeel van de website waar de crew je vragen en klachten af handelen en problemen oplossen.
6) Website: https://pokemongym.nl/.